Instyler maakt gebruik van cookies, voor meer informatie klik hier. Sluiten X
0900-0760 (35ct p/m)

Welkom bij InStyler.nl

Privacy verklaring

InStyler.nl

InStyler.nl respecteert het recht op bescherming van uw persoonsgegevens en handelt daarbij naar de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de bescherming van uw persoonsgegevens. Het doel van dit Privacy Reglement is u te informeren over de manier waarop InStyler.nl gebruik maakt van de persoonlijke gegevens die worden verzameld.


Doel van de gegevensverzameling

Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt vooral om u op een efficiënte manier te helpen op gemakkelijke en vlotte wijze van onze diensten gebruik te maken.

InStyler.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor:


  • Acceptatie van uw bestelling;

  • Uitvoering van met u gesloten overeenkomsten;

  • Relatiebeheer;
  • Product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) commerciële strategie;
  • Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen InStyler.nl, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s;

  • Om u te informeren via e-mail of reguliere post over interessante aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten van InStyler.nl of zorgvuldig geselecteerde partners van 
InStyler.nl zodat zij u kunnen benaderen voor direct marketing doeleinden (zie in dit kader
het kopje "Informatie over aanbiedingen, diensten en producten" hieronder).

In het geval we u informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit Privacy Reglement, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, alsnog uw toestemming hiervoor vragen.

Verwerking door derden
Het kan voorkomen dat InStyler.nl derden inhuurt voor het verwerken of analyseren van gegevens, waaronder uw persoonlijke gegevens die InStyler.nl op haar website verzamelt. Gegevens die onder dergelijke omstandigheden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en zullen niet worden gebruikt voor andere doelen dan in dit Privacy Reglement is aangegeven.

Cookies

InStyler.nl kan gegevens verzamelen over de manier waarop u van de website gebruik maakt. Dit gebeurt via ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door de web browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Als u vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. Dit betekent dat bij elk bezoek aan onze website (www.InStyler.nl) automatisch uw (tijdelijke) IP-adres wordt herkend en de website of e-mail van herkomst. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Gewoonlijk kunt u de instellingen van de browser aanpassen om deze automatische acceptatie uit te schakelen. In dat geval heeft u geen mogelijkheid meer om als geregistreerd gebruiker van de online diensten gebruik te maken. Als alternatief kunt u de cookies die op uw PC worden opgeslagen, regelmatig wissen. Door het gebruik van cookies is InStyler.nl in staat te beoordelen hoe populair de diverse onderdelen van de site zijn en denavigatie op de site te verbeteren. Deze gegevens worden echter niet opgenomen bij uw persoonlijke gegevens.

Informatie over aanbiedingen, diensten en producten

Uw contactgegevens kunnen door InStyler.nl worden gebruikt om u te informeren via e-mail, telefoon of reguliere post over interessante aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten van InStyler.nl, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Voor het maken van bezwaar kunt u een e-mail of brief sturen naar het contactadres op onze website www.InStyler.nl. InStyler.nl kan uw persoonsgegevens ook delen met partners van InStyler.nl zodat zij u ook kunnen benaderen via e-mail, telefoon of reguliere post over interessante aanbiedingen en informatie over andere soortgelijke producten of diensten, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Voor het maken van bezwaar kunt u een e-mail of brief sturen naar het contactadres op onze website www.InStyler.nl

Beveiliging en openbaarmaking
InStyler.nl heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze website. InStyler.nl werkt onder andere met een firewall om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. In het kader van de van toepassing zijnde wetgeving en wettelijke eisen van de overheid behoudt InStyler.nl zich het recht voor om toegang te krijgen tot individuele identificatiegegevens en dit openbaar te maken zodat we onze systemen op de juiste manier kunnen bedienen en u en onszelf kunnen beschermen.

Rechten

Op uw verzoek verlenen wij u inzage tot alle informatie die wij van u hebben. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen, te verwijderen, afscherming van de gegevens te verzoeken of eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met InStyler.nl via een brief aan de afdeling Klantenservice, Postbus 1906, 4801BX Breda of door te bellen met onze klantenservice op 088 - 7461050 (lokaal tarief). Onze openingstijden zijn van maandag t/m donderdag van 8:30 - 16:45 uur en vrijdag tot 16.00 uur. Zaterdag en zondag gesloten. Als u wilt reageren op ons Privacy Reglement of als u vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact op te nemen met onze Klantenservice.

Duur

InStyler.nl bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden (zie doel van de gegevensverzameling) of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

Wijziging Privacy Reglement

InStyler.nl behoudt zich het recht voor om dit Privacy Reglement op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit Privacy Reglement worden hier gepubliceerd. InStyler.nl raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.

Overige
Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst via onze website gelden de algemene voorwaarden van InStyler.nl, waaronder dit Privacy Reglement. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.